DiskBoss 9.5.18

DiskBoss 9.5.18

Flexense Computing Systems Ltd. – 5,7MB – Shareware –
ra khỏi 12 phiếu
4 Stars User Rating
DiskBoss is a file management toolkit that enables you to classify and categorize files, find duplicate files and free-up storage space. You can scan drives or folders and view a report of how your storage space is utilized by file. Ditto is an extension to the standard windows clipboard. It saves each item placed on the clipboard allowing you access to any of those items at a later time. Ditto allows you to specify what gets saved, text, images or html. When you need to organize files, DropIt can eliminate much of the drudgery of searching and manually opening folders and moving files around.

Tổng quan

DiskBoss là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Flexense Computing Systems Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DiskBoss là 9.5.18, phát hành vào ngày 05/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012.

DiskBoss đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,7MB.

Người sử dụng của DiskBoss đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DiskBoss!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có DiskBoss cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Flexense Computing Systems Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại